سرورهای نیمه اختصاصی با هارد و منابع بالا VDS

(انتخاب رده دیگر)
VDS-S1
VDS-S3
VDS-S5
VDS-S1
CPU
Intel® Core™ i7-4770 Processor(4000MHZ)
RAM
4GB Ram DDR3
Hard
1000 GB
Port
1Gbps
Bandwidth
10TB
قیمت
60 هزار تومان
€ 12.00 Euro
ماهانه
VDS-S3
CPU
Intel® Core™ i7-4770 Processor(5000MHZ)
RAM
6GB Ram DDR3
Hard
1500 GB
Port
1Gbps
Bandwidth
10TB
قیمت
75 هزار تومان
€ 15.00 Euro
ماهانه
VDS-S5
CPU
Intel® Core™ i7-4770 Processor(5000MHZ)
RAM
8GB Ram DDR3
Hard
2000 GB
Port
1Gbps
Bandwidth
10TB
قیمت
90 هزار تومان
€ 18.00 Euro
ماهانه