پیشنهادهای ویژه

(انتخاب رده دیگر)
OX 1
OX 2
OX 3
VDS-S1
OX 1
CPU
Intel® Core™ i7-4770 Processor(2000MHZ)
RAM
1GB Ram DDR3
Hard
50 GB
Port
1Gbps
Bandwidth
Unlimited
قیمت
20 هزار تومان
€ 4.00 Euro
ماهانه
OX 2
CPU
Intel® Core™ i7-4770 Processor(2000MHZ)
RAM
2GB Ram DDR3
Hard
50 GB
Port
1Gbps
Bandwidth
Unlimited
قیمت
30 هزار تومان
€ 6.00 Euro
ماهانه
OX 3
CPU
Intel® Core™ i7-4770 Processor(2000MHZ)
RAM
3GB Ram DDR3
Hard
50 GB
Port
1Gbps
Bandwidth
Unlimited
قیمت
40 هزار تومان
€ 8.00 Euro
ماهانه
VDS-S1
CPU
Intel® Core™ i7-4770 Processor(5000MHZ)
RAM
4GB Ram DDR3
Hard
1000 GB
Port
1Gbps
Bandwidth
Unlimited
قیمت
60 هزار تومان
€ 12.00 Euro
ماهانه