یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


VX 1 (0 موجود است)
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Processor(1000MHZ)
RAM : 1GB Ram DDR3
Hard : 50 GB
Port : 1Gbps
Bandwidth : Unlimited
€ 4.00 Euro ماهانه
€ 10.00 Euro سه ماهه

VX 2 (0 موجود است)
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Processor(2000MHZ)
RAM : 2GB Ram DDR3
Hard : 100 GB
Port : 1Gbps
Bandwidth : Unlimited
€ 6.00 Euro ماهانه
€ 16.00 Euro سه ماهه

VX 3 (0 موجود است)
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Processor(2000MHZ)
RAM : 3GB Ram DDR3
Hard : 100 GB
Port : 1Gbps
Bandwidth : Unlimited
€ 7.00 Euro ماهانه
€ 17.00 Euro سه ماهه